• Registrer deg

  Registrering er raskt og enkelt!

  Husk at din konto er personlig. Skriv inn ditt navn, din e-post og velg passord. Les og ta stilling til vilkår og personvernerklæring så er du i gang!

  Pass på å skrive navnet ditt med store forbokstaver slik at det fremkommer pent på eventuelle kursbevis.
 • Vilkår for bruk

  Sist oppdatert: 30.06.2018

  1) TILGANG
  Du får tilgang til dette nettstedet ved å registrere deg som bruker og opprette en "Min side". Som bruker får du tilgang til aktuelle kurs fra læringsplattformen til e-Learn. Når du registrerer deg som bruker må du akseptere disse vilkårene, ellers kan du dessverre ikke benytte våre tjenester.

  2) BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
  For å kunne levere de tjenester vi tilbyr via våre nettsider og læringsplattformen er det nødvendig å registrere dine personopplysninger og behandle disse slik vi har beskrevet her og i vår personvernerklæring. Vi lagrer de personopplysninger du fyller inn når du registrerer deg som bruker, og behandler i tillegg også opplysninger som genereres når du tar kursene, så som opplysninger om hvilke kurs du tar, tidspunkt og tidsbruk, i tillegg til selve besvarelsene. Vi behandler dine personopplysninger på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende personvernregler. Når du registrerer deg som bruker hos oss, må du lese vår personvernerklæring som beskriver nærmere hvordan vi bruker og tar vare på dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har og hvor du kan henvende deg angående vår bruk av dine personopplysninger. Via Min side kan du ha oversikt over hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og du kan også der gjøre endringer og be om at opplysninger slettes.

  3) REKLAMEHENVENDELSER
  Dine kontaktopplysninger blir ikke brukt til markedsføringshenvendelser med mindre du samtykker til å motta slik reklame på sms eller e-post i Min side, eller du har kjøpt kurs og anses å ha et eksisterende kundeforhold hos oss slik det er angitt i markedsføringsloven. Ditt samtykke eller reservasjon kan til enhver tid endres på "Min side". Du kan også benytte avmeldingsfunksjonen som beskrevet i selve markedsføringshenvendelsen.

  4) PASSORD
  Det er ditt ansvar å sikre passord og unngå misbruk av passord som du har fått i forbindelse med bruken av nettstedet. Hvis du skulle oppdage at passordet er blitt gjort tilgjengelig for ikke autoriserte personer og/eller en tredjepart, eller at det foreligger fare for misbruk, må du umiddelbart underrette e-Learn om dette. e-Learn vil iverksette tiltak for å blokkere det aktuelle passordet. e-Learn er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tap eller skader som er resultat av misbruk av personlige passord, med mindre slikt misbruk ble forårsaket av bevisste eller grovt uaktsomme handlinger fra en av e-Learns ansatte eller en tredjepart som handler på vegne av e-Learn. Ved mistanke om misbruk forbeholder e-Learn seg retten til å annullere eller begrense brukerens rett til å gå inn på det passordbeskyttede området, ved å blokkere dennes brukerdata.

  5) OPPHAVSRETT MV.
  Innholdet på nettstedet er opphavsrettslig vernet. Alt innhold på dette nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logo, bilder, filmer og programvare, tilhører e-Learn og/eller dets kursutgivere og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra e-Learn. Det er ikke tillatt å modifisere, oversette, tilbakekonstruere («reverse engineer»), dekompilere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden som ligger til grunn for programmet.

  6) ENDRING AV BRUKERVILKÅRENE
  Enhver bruk av e-Learn sine nettsteder er underlagt disse vilkårene for bruk. e-Learn forbeholder seg retten til når som helst og uten forhåndsvarsel å endre eller erstatte disse brukervilkårene. Ved pålogging, eller i tilfeller der pålogging ikke er nødvendig, når du går inn på eller bruker nettstedet, godtar du disse vilkårene for bruk i sin gjeldende versjon som grunnlag for bruken av dette nettstedet. All bruk av e-Learns nettsteder skjer på egen risiko.

  7) TILGJENGELIGHETEN TIL E-LEARN SINE NETTSTEDER
  Brukeren aksepterer at e-Learn uttrykkelig fraskriver seg ethvert ansvar for at nettstedene skal være tilgjengelig til enhver tid. e-Learn forbeholder seg også retten til helt eller delvis å stoppe driften og/eller tilgjengeligheten av nettstedene eller til å begrense tilgangen til disse, når som helst og uten forhåndsvarsel.

  8) TREDJEPARTS LENKER/INNHOLD OG INFORMASJON
  e-Learn sine nettsteder kan inneholde lenker og henvisninger til tredjeparts nettsteder. e-Learn skal ikke ha noe ansvar for innholdet på slike nettsteder. e-Learn verken fremholder eller støtter slike nettsteder eller innholdet, fordi e-Learn ikke har kontroll over informasjonen eller innholdet på slike nettsteder. e-Learn skal heller ikke ha ansvaret for kvaliteten, korrektheten eller fullstendigheten til tredjepartsinformasjon som uttrykkelig er lagt inn på e-Learn sine nettsteder som tredjepartsinformasjon, herunder eventuell informasjon lagt inn av salgspartnere.

  9) NEDLASTING AV DATAFILER
  e-Learn er ikke ansvarlig for tap eller skader som er et direkte eller indirekte resultat av nedlasting eller bruk av nedlastede datafiler.

  10) DATAVIRUS
  Selv om e-Learn gjør det som er mulig for å holde e-Learn sine nettsteder frie for virus, kan ikke e-Learn gi noen garanti for at det er virusfritt. Med tanke på egen beskyttelse skal brukeren sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og skal bruke virusskanner før nedlasting av informasjon, programvare eller dokumentasjon.

  11) ANSVARSBEGRENSNING
  e-Learn har ikke ansvar for innholdet i kurs som e-Learns kunder lager. e-Learn er ikke ansvarlig for følgetap, herunder tapt fortjeneste, tapt arbeidstid, annullerte operasjoner, avbrutte operasjoner eller tap av data med mindre slikt ansvar skulle være lovbestemt. I den grad ansvaret kan fraskrives eller begrenses i henhold til loven, men ennå ikke er fraskrevet eller begrenset andre steder i disse vilkårene, er det begrenset til NOK 10.000,- per skadetilfelle og begrenset sammenlagt til en sum på maksimalt NOK 50.000,- per kunde.

  12) BRUDD MOT DISSE VILKÅRENE
  Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle deltakelser i pågående kurs, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene, eller om vi med god grunn mistenker at så er tilfelle.

  13) LOVVALG OG TVISTER
  e-Learns nettsteder drives og administreres utelukkende i og for land der e-Learn har virksomhet. e-Learn gir ingen forsikringer om at informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på e-Learn sine nettsteder er egnet eller tilgjengelig for visning eller nedlasting på steder i andre land. Hvis brukerne går inn på e-Learns nettsteder fra andre land, har de selv det hele og fulle ansvar for samsvar med lokale lover. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på e-Learn sine nettsteder fra land der slikt innhold er lovstridig, er uttrykkelig forbudt. Disse vilkårene for bruk reguleres av norsk lov. I den grad verneting kan avtales mellom partene, skal Tønsberg tingrett være verneting for alle tvister i forbindelse med disse. Fra og med 1. januar 2019 vil Vestfold tingrett være gjeldende verneting.

  PERSONVERNERKLÆRING

  Sist oppdatert: 11.11.2020

  Behandling av personopplysninger i e-Learn AS
  Når du bruker læringsplattformen vår, besøker nettsiden vår eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er e-Learn AS ved daglig leder Lars Boldt. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernansvarlig direkte på: personvern@e-learn.no.

  1. Hva er personopplysninger?
  Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse og bilde av deg. Opplysninger om hvilke kurs du har tatt, besvarelser, testresultater og hvilke enheter du har brukt vil også kunne være personopplysninger.

  2. Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?
  Vi samler inn personopplysninger som:

  • Vi mottar fra din arbeidsgiver som navn og epostadresse
  • Du oppgir til oss når du registrerer deg som bruker av våre tjenester
  • Registreres automatisk når du bruker våre tjenester, som når du sender meldinger til oss, besøker nettsidene våre og gjennomfører kurs

  3. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, hva slags informasjon samler vi inn og på hvilket grunnlag?
  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å kunne tilby våre tjenester og for å gjennomføre leveransen av våre tjenester. Hvilke personopplysninger vi samler inn og for hvilke konkrete formål vi behandler opplysningene er angitt her:

  1. For å administrere og levere nettbasert læringsplattform for kurs og undervisning, behandler vi identifiseringsopplysninger som ditt navn, kontaktopplysninger (epost), arbeidsgiver, språk og passord. Videre registrerer vi hvilke kurs du har tatt, dine besvarelser, tidspunkt og tidsbruk på gjennomføring av kursene. Dette for å oppfylle avtalen med deg eller din arbeidsgiver.
  2. For å sikre en best mulig tilpasset tjeneste, oppløsning og sikker løsning; opplysninger om hva slags enhet du bruker (datamaskin/nettbrett/mobil, IP-adresse, operativsystem og nettleser). Se for øvrig punkt 7.
  3. For verifikasjon av konto, tilbakestille passord samt informasjon vedr. dine kurs: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt aktive kundeforhold og anses som et uttrykkelig samtykke.
  4. For å besvare øvrige henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, i tillegg til selve henvendelsen/korrespondansen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å kunne hjelpe deg med det du lurer på.
  5. Rekruttering til nye stillinger hos oss; CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  6. Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, for eksempel i tilknytning til transaksjonshistorikk og regnskapsførsel, eller der vi må fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når det er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
  7. Det settes en cookie (informasjonskapsel) i din nettleser ved navn PHPSESSID slik at vi kan oppnå en pålogget tilstand ved bruk av tjenesten. Denne slettes automatisk i løpet av 24 timer ved inaktivitet eller ved utlogging.

  4. Utlevering av personopplysninger til andre
  Det er kun e-Learn som har tilgang til all data. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Arbeidsgivere/kursutgivere som har bedt sine ansatte/brukere gjennomføre kurs hos oss, kan selv genere rapporter over de ansattes/brukernes gjennomførte kurs, med navn og tidspunkt og status for gjennomføringen. Disse opplysningene kan med andre ord bli delt med din arbeidsgiver/kursutgiver. Ønsker du ikke dette, må du ta dette opp med din arbeidsgiver/kursutgiver direkte. e-Learn bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Rackspace, Unit 5 Millington Road Hyde Park Hayes Hayes UB3 4AZ, London og Amazon AWS Frankfurt som på våre vegne står for drift av løsningen og lagring. Serverene ligger i London og Frankfurt. Det er inngått en egne databehandleravtaler i tråd med de krav som stilles i gjeldende personvernregler inkludert EUs personvernforordning.
  • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp for utsendelse av e-post fra systemet. F.eks rapporteringer, påminnelser om kurs, nyhetsbrev og annen markedsføring. Det er inngått en egen databehandleravtale i tråd med de krav som stilles i gjeldende personvernregler inkludert EUs personvernforordning.

  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

  5. Lagringstid/sletting
  I utgangspunktet lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er registrert som bruker hos oss, og så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen med din arbeidsgiver/kursutgiver eller eventuelt annet formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil bli slettet, hvis du trekker ditt samtykke. Vi vil også slette personopplysninger du eller din arbeidsgiver/kursutgiver ber om å få slettet, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

  6. Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
  Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

  7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
  Du har rett til:

  • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
  • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold
  • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
  • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon fra oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å logge seg inn på "min side", og fjerne eventuelle avkryssinger på eventuelle samtykker og så lagre endringen.
  • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
  • Å kreve sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
  • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

  For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på følgende e-post adresse: personvern@e-learn.no
  Personvernansvarlig: Lars Boldt
  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

  8. Klager
  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

  9. Endringer
  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.